Privacy Statement

Curan Medical B.V., hierna verder te noemen: “Curan”, hecht grote waarde aan jouw privacy en respecteert de privacy van bezoekers van onze website en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen.

Contactgegevens:
Curan is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Barlhammerweg 26 in Doetinchem. Telefoon: 0314 - 39 27 25, e-mail info@curan.eu

Voor wie geldt dit privacy statement?:
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Curan persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Curan.

Dit privacy statement is van toepassing op:

 • personen die een proefpakket aanvragen via Curan (bij een van haar distributeurs);
 • bezoekers van de website of van de Facebookpagina of het LinkedIn-account van Curan; 
 • personen die het contactformulier van Curan invullen. 

Voor distribiteurs geldt dit Privacy Statement niet.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?:
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals (zakelijke) social media platforms.

Persoonsgegevens door jou verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om je jouw verzoek om een proefpakket toe te zenden door te geleiden aan de distribiteur;
 • IP-adres;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms zoals Facebook en LinkedIn.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van distributeurs en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de distribiteurs en social media platforms. Curan is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?:
Wij versturen je persoonsgegevens naar de door jou gekozen distributeur voor het uitvoeren van jouw verzoek tot het leveren een proefpakket. Indien je een proefpakket aanvraagt, wordt daarbij in ieder geval je contactgegevens, je geslacht en de gewenste maatvoering gevraagd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van het gevraagde proefpakket door de gewenste distributeur.

Curan analyseert de volgende gegevens:

 • het verbeteren en beveiligen van onze website www.curan.eu
 • het maken van gebruikersstatistieken: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij uitsluitend om de website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking:
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

 • toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang.

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Curan zich op baseert zijn:

 • toestemming: als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
 • overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: indien je via ons een opdracht verleent aan een distribiteur tot het leveren van een proefpakket, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;
 • gerechtvaardigd belang: wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op je privacy. Zo gebruikt de gekozen distribiteur, nadat je daarmee hebt ingestemd, bijvoorbeeld jouw contactgegevens om je te benaderen naar aanleiding van je vraag en/of opmerking aan de distribiteur via ons contactformulier.

Verwerkers:
Wij zullen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens distribiteurs (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij sturen bijvoorbeeld je persoonsgegevens naar de door jou gekozen distributeur, zodat zij je een proefpakket kunnen toesturen. Dit geldt ook voor jouw persoonsgegevens die je via het contactformulier op onze website achterlaat.

Persoonsgegevens delen met derden:
Je persoonsgegeven worden gedeeld met de distribiteur. Dat is noodzakelijk om de distribiteur je een proefpakket te laten toesturen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan 2 dagen bewaard.

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER:
Het kan soms nodig zijn je persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan - afhankelijk van de gekozen distribiteur - noodzakelijk zijn bij het toesturen van een proefpakket.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van een proefpakket.

Wij wijzen je erop dat in dergelijke landen mogelijk andere regels voor de bescherming van jouw persoonsgegevens gelden.

Hoe beveiligt Curan jouw gegevens?:
Curan neemt de beveiliging van jouw gegevens zeer serieus. Je wilt dat je gegevens in goede handen zijn en niet dat jouw gegevens op straat komen te liggen. Daarom heeft Curan passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat jouw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor de specifieke doeleinden worden verwerkt. Curan heeft bij de beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van je gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van jouw gegevens. Curan past o.a. de volgende maatregelen toe:

 • veel systemen van Curan communiceren met elkaar. Wanneer gegevens van het ene naar het andere systeem worden gestuurd, gebeurt dit veilig en gecontroleerd;
 • derde partijen die toegang nodig hebben tot jouw gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten;
 • Curan beschermt haar systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • Curan gebruikt de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van haar systemen te garanderen;
 • Curan zorgt ervoor dat haar software en andere technologieën up-to-date zijn;
 • Curan voorziet haar websites en systemen regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans;
 • Curan verwijdert de aan de distribiteur verzonden mails binnen 2 dagen na verzending.

Datalekken:
Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moet Curan dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden binnen 72 uur nadat zij daarvan op de hoogte is geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, is Curan verplicht het datalek ook aan jou te melden. Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als Curan onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in de beveiliging, betreft het een beveiligingslek en geen datalek. In dat geval hoeft Curan in principe geen melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Curan een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht je een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij Curan, vragen wij je dit direct te melden door te mailen naar david@curan.eu.

Indien je vragen hebt over jouw persoonsgegevens:
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kun je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neem voor al deze vragen contact op met de heer David van Groningen via 0314 - 39 27 25 of via david@curan.eu

Klachten?:
Als Curan naar jouw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met je gegevens, dan kun je hierover te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je klachten hebt over hoe Curan met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen door een mail te sturen naar de heer David van Londen via david@curan.eu of te bellen met 0314 - 39 27 25. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht jouw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je in beroep gaan bij de rechter.

Contact:
Heb je overige vragen en/of opmerkingen over hoe Curan met jouw gegevens omgaat? Neem dan contact met Curan op.

Veranderingen:
De wereld ontwikkelt zich snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in jouw persoonsgegevens en de wijze waarop we die gebruiken. Ook regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We adviseren je het Privacy Statement regelmatig te controleren, zodat je op de hoogte blijft. Bij grote wijzigingen informeren wij je via onze website. De meest recente versie vind je altijd op www.curan.eu.